menu cyfrowy detox
menuo nas
menuoterminy campow
menudotexdlafirm
galeria menu
kontakt menu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
I. Informacje wstępne
1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje przez Cyfrowy Detox Sp. z o. o. z siedzibą
w Łodzi, ul. Św. Teresy 91a, nr NIP 9471986620, nr REGON 0000608230, KRS: 0000608230.
2. Podstawą ustalenia niniejszego Regulaminu jest m.in. art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a. Impreza Turystyczna – usługa turystyczna obejmująca jednolity program, organizowana przez Organizatora na zasadach określonych w ofercie przedstawianej w Serwisie;
b. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych z zamiarem uczestnictwa w Imprezie Turystycznej na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej oraz osoba biorąca udział
w Imprezie Turystycznej;
c. Organizator – Cyfrowy Detox sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy 91 a, nr NIP 9471986620, nr REGON 0000608230, KRS: 0000608230;
d. Serwis – strona internetowa Organizatora pod adresem www.cyfrowydetox.pl,, za pośrednictwem której Klient może zapoznać się
z ofertami wyjazdów oraz może dokonywać ich rezerwacji;
e. Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych obejmująca szczegółowy opis Imprezy Turystycznej, zasad uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, cenę oraz jej zakres, regulująca ponadto wzajemne prawa
i obowiązki Klienta i Organizatora.
4. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie dokumenty uprawniające do organizowania imprez turystycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
5. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych przez Organizatora.
6. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.
II. Zasady uczestnictwa w Imprezie Turystycznej. Zakres usług świadczonych przez Organizatora.
1. Organizator prezentuje w Serwisie oferty Imprez Turystycznych.
2. Informacje dotyczące danej Imprezy Turystycznej udostępniane w Serwisie obejmować będą: miejsce pobytu, datę i miejsce wyjazdu, czas trwania Imprezy Turystycznej, rodzaj/typ pokoju, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego, rodzaj wyżywienia, cenę Imprezy Turystycznej, informacje dodatkowe (opis miejscowości, informacje praktyczne, ramowy program pobytu) itp.
3. W Imprezach Turystycznych mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, które ukończyły 15 rok życia, lecz wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Założeniem Imprez Turystycznych jest pozbawienie Klienta w czasie trwania Imprezy Turystycznej możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych takich jak telefon komórkowy, laptop, tablet itp. Klient oświadcza, iż znane jest mu założenie Imprez Turystycznych i nie zgłasza i co do niego zastrzeżeń.
5. Imprezy Turystyczne obejmować będą również wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne.
6. Klient deklaruje, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportów. We wszelkich zajęciach będących częścią programu Imprezy Turystycznej bierze udział na własną odpowiedzialność.
7. Warunkiem wzięcia przez Klienta udziału w Imprezie Turystycznej jest wypełnienie przez Klienta, po dokonaniu rezerwacji, ankiety dotyczącej stanu zdrowia Klienta w zakresie chorób przewlekłych, przebytych operacjach, urazach i alergiach na produkty żywnościowe. Organizator zastrzega sobie prawy odstąpienia od umowy z Klientem w razie, gdy na podstawie wyników ankiety stwierdzić będzie można, iż w związku z wzięciem udziału przez Klienta w Imprezie Turystycznej istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia.
8. Klient przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie Turystycznej może się wiązać się z wysiłkiem fizycznym i może pociągać za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
9. Rezerwacja Imprezy Turystycznej oraz dokonanie opłaty jednoznacznie oznacza, że Klient rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w danej Imprezie Turystycznej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc w niej udział na własną odpowiedzialność.
10. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w Imprezie Turystycznej Organizator zaleca Klientom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie.
11. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie Turystycznej osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda opiekuna prawnego z zaświadczeniem o znajomości zagrożeń z pkt. 8 powyżej.
12. Klient zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa w czasie trwania Imprezy Turystycznej oraz do przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscach prowadzenia zajęć oraz do wykonywania poleceń przedstawiciela Organizatora.
13. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego
w formie zdjęć lub zapisu wideo w czasie trwania Imprezy Turystycznej oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie go w celach reklamowych, do zamieszczania i publikowania na stronach internetowych Organizatora, materiałach promocyjnych Organizatora, w katalogach z ofertą oraz profilach social media Organizatora.

III. Zasady dokonywania rezerwacji i zawierania Umów.
1. Osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny Imprezy Turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Umowie.
2. Osoba dokonująca rezerwacji musi być w chwili jej dokonywania pełnoletnia (ukończone 18 lat). Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Serwis umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej Imprezy Turystycznej oraz dokonanie płatności za wybraną Imprezę Turystyczną.
4. Rezerwacji Imprezy Turystycznej Klient dokonać może poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w Serwisie lub W przypadku braku formularza rezerwacyjnego, rezerwacji należy dokonywać mailowo za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@cyfrowydetox.pl lub telefonicznie za pośrednictwem następującego nr tel.: 692370392.
5. Rezerwację uznaje się za dokonaną w sposób skuteczny z chwilą dokonania zapłaty zaliczki za Imprezę Turystyczną.
6. Umowę uważa się za zawartą z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
a. podania przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wymaganych
w procesie rezerwacyjnym;
b. wpłaty zaliczki na poczet Imprezy Turystycznej lub całej należności za imprezę turystyczną w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia procesu rezerwacyjnego;
c. potwierdzenia przez Organizatora otrzymania wpłaty zaliczki od Klienta lub całej należności;
d. podpisania przez Organizatora i odesłania klientowi Umowy, przy czym Strony dopuszczają możliwość zawierania umów za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. poprzez wzajemne przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu obustronnie podpisanej Umowy.

IV. Płatności.
1. Klient zobowiązuje się wpłacić zaliczkę (minimum 30% ceny imprezy turystycznej określonej w ofercie dostępnej w Serwisie) w ciągu 24 godzin od momentu dokonania potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora.
2. W przypadku dokonania rezerwacji na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Klient zobowiązany jest wpłacić pełna cenę Imprezy Turystycznej. Po upływie 24 h od dokonania potwierdzenia rezerwacji i braku wpłaty przez Klienta rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
3. Pozostała kwota ceny Imprezy Turystycznej powinna nastąpić co najmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Jeżeli pozostała kwota dopłaty do 100% nie zostanie dokonana w obowiązującym terminie, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy i potrącenia rzeczywistych kosztów związanych z rezerwacją.
4. Cena imprezy turystycznej wyrażona jest w PLN.
5. Klient dokonuje zapłaty ceny za Imprezę Turystyczną, zgodnie z zasadami określonymi treścią niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU udostępnionego w Serwisie lub bezpośrednio przelewem na następujący rachunek bankowy Organizatora: MBANK Nr. 27114020040000380276112604.
6. Poprzez dokonanie płatności zaliczki lub całości należności za zarezerwowaną usługę turystyczną klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zawierać będzie na rzecz Klienta umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) na czas trwania Imprezy Turystycznej. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia NNW oraz KL każdorazowo wliczany będzie w cenę Imprezy Turystycznej.
V. Rozwiązanie umowy. Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
1. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie Turystycznej poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji, na piśmie pod rygorem nieważności. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego pisemnego oświadczenia lub dzień następujący po dacie, w której Klient zobowiązany był do dokonania płatności.
2. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu, poniesionych przez Organizatora w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy Turystycznej:
a. do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 PLN/os.,
b. od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny Imprezy,
c. od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny Imprezy,
d. od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy,
e. od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny imprezy,
f. od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,
g. na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy.
3. W przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w Imprezie Turystycznej, Organizator ma prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem poprzez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie. Klientowi przysługuje wówczas zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń.
VI. Odpowiedzialność. Reklamacje.
1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11 b ustawy o usługach turystycznych.
2. Jeżeli Klient stwierdzi wady Imprezy Turystycznej, winien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach Imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację.
3. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia Imprezy Turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu Imprezy Turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do Organizatora).
4. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wszystkie reklamacje (z dokładnym oznaczeniem Imprezy oraz opisem nieprawidłowości, należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Cyfrowy Detox sp. z o.o., ul. Św. Teresy 91a, 91-341 Łódź.
6. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą pisemną w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.
VII. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Serwis to urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną wersję przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript.
2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, lub inne urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Operator Serwisu informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu operatora Serwisu (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez operatora Serwisu, nowoczesnych technologii zapobiegających w/w sytuacją nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed niepożądanymi działaniami.
4. Serwis jest dostępna w takim stanie w jakim Klient go otrzymuje z serwera obsługującego. Organizator nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
5. Seriwsu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Organizator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klientów i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przechowuje i przetwarza je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przewidzianych prawem, w szczególności dbając o to by nie naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 w/w ustawy.
2. Wobec zebrania danych osobowych Klienta Administrator informuje, że:
a. administratorem danych osobowych jest Organizator;
b. dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usług turystycznych przez Organizatora.
c. zebrane dane będą przetwarzane w celach promocyjnych i handlowych administratora, w celach realizacji Umowy oraz w celach określonych przepisami prawa;
d. dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do:
a. wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
c. przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
VIII. Prawa autorskie
1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
2. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika Serwisu.
IX. Postanowienia dodatkowe i końcowe
1. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane siłą wyższą, przyczynami technicznymi, działaniami operatora telekomunikacyjnego lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach itp. wydawanych przez hotele, które nie zostały udostępnione Klientowi przez Organizatora.
3. Aktualny tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej Cyfrowy Detox sp. z o.o.
4. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą
w życie w terminie wskazanym w Serwisie.
5. Treści prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
6. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Umowy o świadczenie usług turystycznych oraz przepisy obowiązujących ustaw.